Digivaalit 2015

Digivaalit 2015 tutkii sosiaalisen median käyttöä eduskuntavaalien aikana.

Digivaalit 2015 studies social media use during the Finnish parliamentary elections.

Agendan normalisoituminen

Politiikan tutkijat ovat laajasti pohtineen mitkä valtasuhteet vaikuttavat verkkomediassa toimimiseen. Perinteisesti läpitunkevia valtasuhteita voivat olla esimerkiksi ehdokkaiden rahoitus, aiemmat poliittiset ydintehtävät tai saavutettu julkisuus. Niin kutsutun normalisaatiohypoteesin mukaan perinteiset valtarakenteet vaikuttavat myös tietokonevälitteiseen viestintään. Suomen ja Euroopan kontekstissa normalisaatiota on tutkittu muun muassa politiikkojen ja puolueiden verkkoviestinnän omaksumisen näkökulmista. Esimerkiksi on havaittu, että verkkosivut, blogit, Facebook sekä Twitter ovat normalisoituneita.

Tässä hankkeessa avaamme normalisaatioon uuden tulokulman: miten poliittisessa keskustelussa olevat aiheet määräytyvät ja kuka niitä hallitsee? Näiltä osin tutkimus kytkeytyy mediatutkimuksen klassiseen agenda setting -teoriaan, eli lehdistön agendan määrittelyn ja julkisuuden hallinnan kysymyksiin. Nykyisessä mediaympäristössä katsetta on kuitenkin syytä laajentaa perinteisen uutismedian ulkopuolelle ja tarkastella myös uudempien mediamuotojen vaikutusta julkisuuteen. Näitä uusia mediamuotoja ovat paitsi sosiaalisen median eri muodot, myös parin viime vuosikymmenen aikana erittäin suosituiksi muodostuneet vaalikoneet.

Vuorovaikutus verkossa

Sosiaalisen median keskeinen piire on mahdollisuus keskustella ja kommentoida verkossa, eli olla vuorovaikutuksessa toisten käyttäjien kanssa. Aikaisempi politiikan tutkimus on osoittanut viestinnän olevan varsin yksisuuntaista, ehdokkaat broadcastaavat omia näkemyksiään ja kansalaiset kuulevat niitä. On myös havaittu ehdokkaiden tietoisesti välttelevän vuorovaikutusta.

Tässä hankkeessa selvitämme verkkovuorovaikutuksen tilaa Suomessa. Miten ehdokkaat käyttävät sosiaalista mediaa toisten kansalaisten ja toisaalta toisten ehdokkaiden kanssa keskustelemiseen? Toisaalta, kuinka kansalaiset käyttävät teknologiaa vuorovaikutuksen välineenä? Ja kuinka välineiden tekniset ominaisuudet sekä sosiaaliset käytännöt näkyvät vuorovaikutuksessa?

Digitalisaation yhteiskuntatiedettä

Lähestymme aihetta vahvasti monitieteisellä otteella. Tutkimushankkeessa yhteiskuntatieteellinen viestinnän ja politiikan tutkimus yhdistyvät tietojenkäsittelytieteisiin ja laajojen data-aineistojen tutkimiseen. Samalla hankkeessa luodaan tärkeitä yhteistyösuhteita ja -taitoja laajojen data-aineistojen käsittelyyn laskennallisin ja laadullisin menetelmin.

Tutkimuksen aikana syntynyttä ohjelmakoodia on jo mahdollisuuksien mukaan julkaistu GitHub-palvelussa.

Julkaisuja

Ajankohtaisemmin Rajapinta.co-blogissa Medianäkyvyys

Ota yhteyttä

Matti Nelimarkka, Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT, Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto.
Erityisesti: Verkon agendan muodostuminen, laskennalliset menetelmät yhteiskuntatieteissä, vuorovaikutus sosiaalisen median palveluissa

Salla-Maaria Laaksonen, Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Erityisesti: Sosiaalisen median rooli politiikan julkisuudessa, sosiaalisen median käyttö ja strateginen viestintä verkkojulkisuudessa

Mari Marttila, Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Erityisesti: Sosiaalisen median rooli poliittisessa edustamisessa, kansanedustajaehdokkaat sosiaalisessa mediassa

Tutkimuksen toteuttavat Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT (Aalto-yliopisto) ja Viestinnän tutkimuskeskus CRC (Helsingin yliopisto) Helsingin Sanomain Säätiön tuella. Hanke on käynnissä 1.1.2015 – 30.10.2016. Hankkeen johtajina toimivat professori Marko Turpeinen (HIIT) ja tutkimusjohtaja, TaT Mikko Villi (CRC).

Kiitämme

Yhteistyössä


Last updated on 25 May 2016 by Matti Nelimarkka - Page created on 9 Jan 2015 by Matti Nelimarkka